Polityka Prywatności

Artykuł 1. Zasada ochrony prywatności 

 1. Arena.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 16a, 60-476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000414789 (REGON 122527276, NIP 9452167772), jako administrator danych osobowych (zwany dalej „Administratorem”), przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych wprowadzanych do formularzy elektronicznych w serwisie internetowym udostępnianym w domenie arena.pl (zwanym dalej „arena.pl”) przez użytkowników Internetu, a także danych swoich pracowników, kandydatów do pracy i innych osób fizycznych, których dane są przez Administratora przetwarzane (zwanych dalej „Użytkownikami”). 
 2. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora. 
 3. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator przetwarzając dane osobowe stosuje rozwiązania dostosowane do skali i charakteru przetwarzania zapewniając osobom, których dane dotyczą, najwyższy stopień ochrony wynikający zarówno ze stosowanych rozwiązań technologicznych, jak i organizacyjnych.
 4. Osoby odwiedzające arena.pl mogą przeglądać strony internetowe arena.pl bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez Administratora w czasie przygotowywania i obowiązywania Umowy zawartej przez Administratora z Użytkownikiem („Umowa”) lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i w czasie niezbędnym do ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń, a także rozpatrywania skarg i wniosków Użytkowników wynikających z umów, w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia.
 6. Administrator stosuje wobec Użytkowników profilowanie w rozumieniu art. 4 pkt 4) Rozporządzenia w celu prezentacji wybranych ofert dopasowanych do poszczególnych Użytkowników. Użytkownik ma prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec takiego profilowania.
 7. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: IOD, arena.pl sp. z o.o., ul. Jasielska 16a, 60-476 Poznań, email: privacy@arena.pl.

 

Artykuł 2.  Podstawa przetwarzania danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podane przez Użytkownika dane osobowe Administrator gromadzi i przetwarza zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., („Rozporządzenie”).
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  a) art. 6 ust. 1 lit. .a Rozporządzenia – w zakresie danych podawanych dobrowolnie w celu otrzymywania usług elektronicznych takich jak newsletter,
  b) art. 6 ust. 1 lit. .b Rozporządzenia – w zakresie danych podawanych dobrowolnie w celu przygotowania i realizacji Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem lub podmiotem, któremu Administrator zleca wykonanie Umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji Umowy,
  c) art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia – w zakresie danych przetwarzanych w związku z realizacją prawnie uzasadnionych celów Administratora..
 3. Dane Użytkowników mogą być udostępniane innym podmiotom, w przypadku, gdy jest to niezbędne do celów realizowania komunikacji, korzystania z usług oferowanych przez Administratora, zgodnie z zawartą z nim Umową.
 4. Administrator może przetwarzać dane osób trzecich udostępnione przez Użytkowników (np. w celu realizacji dostawy lub w związku z płatnością), w celu lub w związku ze świadczeniem usług przez Administratora. Użytkownik, przekazując Administratorowi dane osób trzecich, każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie ich danych Administratorowi.
 5. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe dziecka, które nie ukończyło 16 roku życia, jedynie w przypadku uzyskania zgody przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.
 6. Użytkownik w razie zmiany danych osobowych, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności, poinformuje niezwłocznie Administratora w celu aktualizacji danych osobowych.

Artykuł 3.  Zakres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe podawane przez Użytkownika wykorzystywane są do realizacji Umowy z Administratorem lub w celach prawnie uzasadnionych,
 2. Dane osobowe osób zgłoszonych przez Użytkowników, którzy zrezygnowali z otrzymanego zaproszenia do uczestnictwa w arena.pl, są przetwarzane przez Administratora w celach związanych z obsługą procesu informowania o usługach oferowanych przez Administratora, obejmującą m.in. weryfikację osób, które dokonały rezygnacji z otrzymanego zaproszenia.
 3. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Artykuł 4.  Kontrola przetwarzania danych osobowych 

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługuje:

a) Prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art.15 Rozporządzenia:

Na żądanie Użytkownika dotyczące dostępu do jego danych Administrator informuje Użytkownika, czy przetwarza jego dane, oraz informuje Użytkownika o szczegółach przetwarzania zgodnie z Rozporządzaniem, a także udziela Użytkownikowi dostępu do danych go dotyczących. Dostęp do danych będzie zrealizowany przez przesłanie kopii danych drogą elektroniczną. W przypadku żądania dostarczenia kolejnej kopii danych w formie papierowej Administrator ma prawo obciążyć Użytkownika kosztami związanymi z ich przygotowaniem w takiej formie i wysłaniem zgodnie z art. 15 ust. 3 Rozporządzenia.

b) Prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia:

Administrator dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie Użytkownika.

c) Prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia w zakresie, w jakim usunięcie danych nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi Administratora przepisami, w szczególności przepisami o rachunkowości.

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia w zakresie, w jakim Administrator może ograniczyć przetwarzanie danych osobowych w kontekście obowiązujących go przepisów oraz w jakim nie narusza to prawa Administratora do dochodzenia swoich roszczeń od Użytkownika.

e) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia:

Jeżeli Użytkownik zgłosi umotywowany jego szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jego danych a dane są przetwarzane przez Administratora w oparciu o uzasadniony interes Administratora, Administrator uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f) Prawo do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia:

Na żądanie Użytkownika Administrator wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące Użytkownika, który dostarczył je w celu zawarcia lub wykonania Umowy lub które przetwarzane są na podstawie zgody.

g) W przypadkach, w których przetwarzania danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

h) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

2. Skorzystanie z uprawnień wskazanych w ust. 1 powyżej, jest realizowane przez zwrócenie się do Administratora na piśmie lub w formie elektronicznej. W żądaniu Użytkownik powinien określić treści swojego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy (firmy) oraz poczty e-mail Użytkownika.

3. Użytkownik może w każdym czasie zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, o ile z przepisów prawa nie wynika konieczność ich dalszego przetwarzania.

Artykuł 5.  Udostępnianie danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim – w przypadkach niewskazanych przez Administratora bądź przepisy prawa – tylko za zgodą Użytkownika.
 2. Administrator zobowiązuje się do nieprzekazywania danych osobowych Użytkowników do krajów trzecich i organizacji międzynarodowych.
 3. Administrator zobowiąże wszelkie podmioty, którym powierzy dane osobowe Użytkownika, do wdrożenia stosownych zabezpieczeń tych danych.

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 2 z 3